INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Tech Vision s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 52 603 831, DIČ: 2121110266, IČ DPH: SK2121110266 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140765/B, ako prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES –všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len “GDPR”), príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

Účelom tohto dokumentu je poskytnúť Vám informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach pri spracúvaní osobných údajov v rozsahu stanovenom v článku 13 GDPR.

Údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Tech Vision s.r.o.

Sídlo: Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika

IČO: 52 603 831

DIČ: 2121110266

IČ DPH: SK2121110266

Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140765/B

E-mail: mail@sexosky.sk

Účel spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje získavame v rozsahu: číslo mobilného telefónu, IP adresa, e-mailová adresa.

Poskytnuté osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania služieb zábavného a zoznamovacieho portálu na základe zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči uzavretej medzi našou spoločnosťou a Vami ako užívateľom portálu. Tento účel zahŕňa aj evidenciu v databáze klientov prevádzkovateľa.

Poskytnutie Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi na vyššie uvedený účel je zmluvnou požiadavkou a je iba na Vašom rozhodnutí, či osobné údaje prevádzkovateľovi na tento účel poskytnete. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Avšak poskytnutie požadovaných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej premetom je riadne poskytovanie služieb. Bez týchto údajov nie je možné zmluvu uzavrieť a zo strany prevádzkovateľa riadne poskytovať služby.

Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že spracúvanie je potrebné na plnenie zmluvných povinností alebo na vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle článku 6ods. 1 písm. b) GDPR.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 6 mesiacov od zániku zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči uzavretej medzi našou spoločnosťou a Vami ako užívateľom portálu. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Sprístupňovanie osobných údajov

Osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere spoločnostiam zabezpečujúcim správu a prevádzku webovej stránky prevádzkovateľa a osobám podieľajúcim sa na dodaní služieb a realizácii platieb na základe uzatvorenej zmluvy. Tieto spoločnosti sú našimi sprostredkovateľmi, s ktorými máme uzavretú zmluvu podľa čl. 28 ods. 3 GDPR.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii nevykonávame.

Práva dotknutých osôb

Ako dotknutá osoba máte za podmienok podľa článku 15 až 22 GDPR nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom

Máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a ak je to tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k zákonom stanoveným informáciám. Prevádzkovateľ Vám v takom prípade poskytne kópiu spracúvaných osobných údajov. Za poskytnutie ďalších kópií na základe Vašej žiadosti môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Máte právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať Vaše osobné údaje, ak sú plnené podmienky uvedené v GDPR.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov, ak popierate správnosť osobných údajov, ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ak namietate voči spracúvaniu podľa  článku 21 ods. 1GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám prevádzkovateľ, ktorému sa tieto údaje poskytli, bránil, ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR.

Právo namietať. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane priameho marketingu.

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov bolo porušené GDPR, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Vaše námietky, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, môžete posielať na emailovú adresu: mail@sexosky.sk

Záverečné ustanovenia

Táto informácia je účinná odo dňa 05.07.2019. Aktuálne znenie tejto informácie je zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa https://www.sexosky.sk a zároveň je dostupná v sídle prevádzkovateľa.

 

V Bratislave dňa 24. 04. 2021