VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYI. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu https://www.sexosky.sk/ (ďalej len „Portál“) je spoločnosť Tech Vision s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 52 603 831, DIČ: 2121110266, IČ DPH: SK2121110266 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140765/B (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 2. Portál je verejný internetový server, ktorý ponúka užívateľom služby spočívajúce v zobrazení inzerátov fyzických osôb (ďalej len „inzeráty“).

 3. Po prihlásení sa zobrazia telefónne čísla len žien, ktoré sa chcú v danej chvíli stretnúť. Profily žien, ktoré sú viditeľné bez prihlásenia na úvodnej stránke, nemusia byť všetky k dispozícii na stretnutie. Profily žien zobrazené na úvodnej stránke bez nutnosti prihlásenia nemusia vždy reflektovať ich aktuálnu dostupnosť.

 4. Prevádzkovateľ Portálu nenesie zodpovednosť za pravdivosť informácií uvedených v zobrazovaných inzerátoch. Taktiež nenesie zodpovednosť za vložené alebo dodané fotografie, obrázky, videá, či za akékoľvek iné informácie a kontaktné údaje obsiahnuté v inzerátoch, nakoľko Portál pracuje na báze vyhľadávania inzerátov z verejne dostupných zdrojov.

 5. Všetky ponúkané služby inzerované na Portáli sú výhradne ponukami jednotlivcov. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ich obsah, kvalitu, cenu ani za aktuálnu dostupnosť. Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť ani za prípadné spory, ktoré môžu vzniknúť na základe vzťahu medzi inzerentom a užívateľom Portálu.

 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu alebo ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s využívaním elektronického obsahu Portálu.

 7. Prevádzkovateľ nie je eskortná agentúra a neposkytuje žiadne eskortné, erotické a iné služby uverejnené v zobrazovaných inzerátoch na Portáli.

 8. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči uzavreté prostredníctvom Portálu medzi prevádzkovateľom a užívateľom v súlade so zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon“).

 9. Táto webová stránka obsahuje erotický materiál, všetci členovia a osoby vyskytujúce sa na tejto webovej stránke záväzne potvrdili, že im je viac ako 18 rokov.

 10. Prevádzkovateľ webovej stránky sexosky.sk nenesie zodpovednosť za aktuálnosť a pravdivosť zobrazovaných inzerátov. Za všetky informácie uvedené v jednotlivých inzerátoch zodpovedajú ich inzerenti.

 11. Tieto stránky môžu obsahovať sexuálne explicitný textový alebo slovný materiál. Sú preto určené výhradne pre osoby staršie ako 18 rokov.

 12. Používať vlastné formy relaxácie či už duševnej alebo telesnej, ktoré by napĺňali trestné skutky podľa zákona č.300/2005 Z.z. §132 o prostitúcií a pornografií je zakázané!II. AKTIVÁCIA ÚČTU

 1. Užívateľ si môže aktivovať prístup k elektronickému obsahu Portálu prostredníctvom bankového prevodu alebo dobierkou.

 2. Po prijatí platby obdrží užívateľ e-mail, v ktorom je uvedený jedinečný prístupový verifikačný kód (heslo) pre aktiváciu svojho účtu. Po aktivácií prístupového kódu získa užívateľ neobmedzený prístup k elektronickému obsahu Portálu.

 3. Prístup k elektronickému obsahu Portálu užívateľ získa ihneď po obdržaní prístupového kódu bez ohľadu na to, či užívateľ svoj účet aktivuje alebo nie, resp. v akom rozsahu elektronický obsah Portálu využíva. Elektronický obsah Portálu sa však užívateľovi zobrazí až aktiváciou zaslaného prístupového kódu.

 4. Okamihom prijatia objednávky dochádza medzi užívateľom a prevádzkovateľom k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (ďalej ako „zmluva“). Zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.

 5. Okamihom prijatia objednávky užívateľ vyjadruje svoj výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku, t.j. od uplynutia lehoty 14 dní odo dňa začatia poskytovania služby.

 6. Užívateľ odoslaním objednávky v súlade s § 7 ods. 6 písm. l) zákona berie na vedomie, že od uzavretej zmluvy nemôže odstúpiť z dôvodu, že s poskytovaním elektronického obsahu Portálu sa s výslovným súhlasom užívateľa začalo ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a užívateľ vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 7. Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade nezadania prístupového verifikačného kódu pre aktiváciu prístupu k elektronickému obsahu Portálu, ukončenia prevádzkovania Portálu zo strany jeho prevádzkovateľa alebo pri zrušení registrácie sa poplatok nevracia.

 8. Aktiváciou užívateľ súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

 9. Hneď ako prijmeme vašu objednávku, vytvoríme vám používateľský účet.

 10. Mesačné predplatné elektronického obsahu sa automaticky predlžuje po uplynutí každého mesiaca, pokiaľ ho neodhlásite.III. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA A UŽÍVATEĽA

 1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať Portál tak, aby mal užívateľ zabezpečený neobmedzený prístup k elektronickému obsahu Portálu. Prevádzkovateľ však neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Portálu, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia prevádzkovateľa, resp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia.

 2. Užívateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu na Portáli potvrdením voľby „Zrušiť účet“. Zrušením registrácie užívateľ s okamžitou účinnosťou vypovedá uzavretú zmluvu s prevádzkovateľom, zmluva zaniká a prístupový kód užívateľa stráca platnosť.

 3. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude využívať prístup k elektronickému obsahu Portálu na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu užívateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu, najmä však v prípade, ak užívateľ využívať prístup k elektronickému obsahu Portálu na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 5. Prevádzkovateľ nemá voči užívateľom alebo tretím osobám v súvislosti s poskytovaním elektronického obsahu Portálu žiadne ďalšie povinnosti, okrem tých povinností, ktoré sú uvedené v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

 6. 30 dňová garancia vrátenia peňazí sa vzťahuje len v prípade, ak by bol portál nedostupný viac ako 3 dni po sebe.

 7. Ukončenie predplatného je možné uskutočniť zaslaním jasného oznámenia (napríklad písomného listu poštou, e-mailu) najmenej jeden (1) týždeň pred skončením aktuálneho plateného obdobia. V oznámení o výpovedi uveďte e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri objednávke.IV. REKLAMÁCIA

 1. Užívateľ je oprávnený reklamovať u prevádzkovateľa nefunkčnosť/poruchu prístupu k elektronickému obsahu Portálu alebo nedoručenie prístupového kódu.

 2. S ohľadom na čl. II časť II.B ods. 8 týchto všeobecných obchodných podmienok užívateľ berie na vedomie, že predmetom reklamácie nemôže byť skutočnosť, že užívateľ po odoslaní objednávky nevyužíva prístup k elektronickému obsahu Portálu a žiada vrátiť poplatok.

 3. V prípade reklamácie je užívateľ oprávnený písomne kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: mail@sexosky.sk.

 4. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

 5. Reklamáciu je prevádzkovateľ povinný vybaviť v lehote 10 dní od jej uplatnenia a zároveň je prevádzkovateľ povinný v tejto lehote oznámiť užívateľovi výsledok reklamácie.V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANA SÚKROMIA

 1. Pri splnení predmetu zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa v rozsahu: IP adresa, e-mail, meno,priezvisko, adresa a číslo mobilného telefónu užívateľa a v prípade reklamácie aj e-mailová adresa užívateľa (ďalej ako „osobné údaje užívateľa“).

 2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľa na účely plnenia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči uzavretej medzi prevádzkovateľom a užívateľom prostredníctvom Portálu.

 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov spôsobom v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 4. Ochrana súkromia a práva užívateľa ako dotknutého subjektu sú bližšie špecifikované v Informáciách o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete TU.VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Užívateľ prehlasuje, že koná v postavení tuzemskej fyzickej osoby nezdaniteľnej v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Konanie v postavení inej osoby je povinný užívateľ oznámiť písomne, a to najneskôr do 3 pracovných dní od odoslania objednávky na mail@sexosky.sk.

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia obchodných podmienok. Užívateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto podmienok na stránke prevádzkovateľa. Ak užívateľ pokračuje v používaní služieb po vykonaní týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí.

 3. Táto stránka používa cookies na štatistické účely, v súlade s našou politikou ochrany súkromia. Používaním tejto stránky užívateľ udeľuje súhlas s použitím cookies.